Výlet do Senátu

Máme prázdniny !!! Ukončili jsme další semestr vzdělávacího cyklu „Virtuální univerzita třetího věku“. Téma zvolené pro jarní semestr - Evropské kulturní hodnoty - se nám zdálo v současné době velmi aktuální. Přesto, že lektoři toto téma rozvíjeli spíše filozoficky, my jsme se ve svých doplňkových akcích zaměřili na hodnoty konkrétní.


Kam až sahají kořeny evropské kultury? Co vše si pod tímto pojmem máme představit? V průběhu času docházelo na evropském kontinentu ke střetávání rozličných kultur, které se vzájemně mísily a ovlivňovaly. Mnohdy se to neobešlo bez násilí a potlačování práv těch slabších, ale nakonec se vytvořily principy, které dodneška uznáváme. Patří mezi ně například: zákonnost, spravedlnost (dodržování stanovených pravidel), tolerance (k jiným náboženstvím či odlišným názorům), svoboda slova, rovnoprávnost mužů a žen, ale také solidarita (pomoc potřebným) ... To, že tyto principy známe a uznáváme, neznamená, že nejsou občas porušovány. Jsou však výsledkem tisíciletého vývoje kontinuity jednotlivých evropských národů a jejich soužití a vzájemného ovlivňování. Tyto hodnoty mají své kořeny v křesťanském a židovském náboženství, antické filosofii, římském právu či humanismu. Lidská práva a občanské svobody byly prosazovány pozvolna a mnohdy dost těžce. Dnes již víme, že hodnota evropského společenství je v jeho rozmanitosti a úsilí tuto rozmanitost zachovat.

Naše první společná výprava za kořeny a historií vedla do Českého Krumlova, kde jsme navštívili zrekonstruovaný komplex klášterů. Průvodkyní nanejvýš fundovanou nám byla paní Ing. Kateřina Slavíková, která se na celé rekonstrukci klášterního areálu podílela, ba byla tou hlavní osobou, která měla revitalizaci na starosti. Provedla nás znovu obnovenými prostorami kláštera minoritů a kláštera klarisek. V průběhu prohlídky nás upozornila na mnohé zajímavosti a zodpověděla naše zvídavé otázky. Poutavé vyprávění a „genius loci“ klášterního areálu, nás přimělo, abychom si lépe uvědomili evropské křesťanské tradice – pomoc slabším, solidarita s potřebnými, ale i šíření vzdělanosti a kultury… A především to, jak je důležité odkaz předků chránit, navazovat svou prací na úsilí generací žijící před námi a rozvíjet jejich poslání.

Zcela nečekaně se nám naskytla možnost přiblížení další „evropské hodnoty“, kterou je parlamentní demokracie. Tento způsob podílu veřejnosti na vládnutí bereme jako samozřejmost a spíše si uvědomujeme jeho nedostatky. Žádná forma vlády není dokonalá, ale přes všechny problémy, je tento způsob zatím nejlepší.           

Prostřednictvím vedení města (přesněji starosty Mgr. Pavla Talíře a radní Pavly Opekarové) nám bylo nabídnuto pozvání pana senátora Ing. Tomáše Jirsy (ODS), abychom navštívili Senát ČR. Velice rádi jsme využili této příležitosti.

Senát sídlí ve Valdštejnském paláci v Praze. Hned po příjezdu nás přivítal pan senátor Jirsa a stal se naším hostitelem. Naše návštěva začala krátkým posezením, doplněným malým pohoštěním, kdy nám pan senátor vysvětlil chod Senátu a osvětlil své působení v této instituci. Beseda proběhla v přátelském duchu, byly probírány aktuální politické události, ale také otázky týkající běžného života a chodu Senátu. Následovala prohlídka zrenovovaných historických místností Valdštejnského paláce. Měli jsme štěstí na průvodce pana Broučka, který se podílel na obnově krásy paláce a pro něhož je valdštejnská doba „srdeční záležitost“. Zase jsme měli příležitost objevit zajímavá místa a dozvědět se mnoho od člověka, pro kterého je jeho práce zároveň koníčkem. Otázek i odpovědí bylo mnoho, ale jak už to bývá, zase nám chyběl čas. Po obědě v senátní jídelně jsme se krátce prošli po Karlově mostě a celý program byl zakončen projížďkou lodí po Vltavě. Přálo nám i počasí a tak se výlet podařil.

Na závěr zbývá ještě poděkovat panu senátorovi za pozvání, vedení Města Kaplice za zprostředkování a poskytnutí autobusu.

Plni dojmů a zážitků se těšíme na další podzimní semestr, který bude probíhat ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Kaplici. Těšíme se, že opět opustíme „virtuální“ formu výuky a budeme se setkávat s živými vyučujícími.

Všem pak přejeme příjemné prožití prázdnin a těšíme se brzy na shledanou !

Daniela Wimmerová, studentka VU3V Kaplice

Autor: Daniela Wimmerová | Zveřejněno: 31.7.2016 - 00:00 | Zhlédnuto: 1469x