Tajemství náhrobku v chrámu Páně v Kaplici


V kostele sv. Floriána můžete spatřit tři náhrobní kameny vsazené do zdi. Patří knězi, urozené dámě a velmi mladému chlapci...


Tajemství náhrobku v chrámu Páně v Kaplici

„Poutníče, zastav se a čti! Tento kámen zakrývá mrtvolu počestného, vysoce urozeného a ušlechtilého mladíka Jana Václava Spinky z Helfenthalu z českých Netolic  +1741 dne 23. srpna. Jeho duše nechť odpočívá pokojně v Pánu.“

Tento nápis stojí v latinském jazyce (podle slov kronikáře Oberparleitera) na náhrobním kameni v kapli sv. Anny v kostele sv. Floriána. Do dnešních dnů se kamenná deska dochovala značně vyhlazená a to, co dříve bylo do ní kameníkem vytesáno, se zdá nadobro ztracené. Reliéfně vystupuje pouze erbovní motiv v horní polovině náhrobníku. Navlhčí-li se ovšem spodní část desky a z ostrého úhlu na ní dopadnou světelné paprsky, vystoupí nám před očima překvapivé množství jemných řádek tence vyrytých písmen. Cizojazyčný text není na první pohled tak snadno rozluštitelný, ale dosvědčuje, že se jedná o poměrně dlouhý nápis. 

Tento kámen byl přeložen do stěny kaple v roce 1903. Do té doby se nacházel zapuštěn do podlahy v téže kapli. Nezdobí tuto kapli sám, po její levém boku je do stěny vsazen druhý náhrobní kámen, jehož text je mnohem lépe zachovalý. Patřil kaplanovi P. Michaelu Ianauschovi. Spodní část jeho náhrobku zdobí lebka s překříženými hnáty a horní reliéf zobrazuje kalich a hostii. Kněz zemřel v roce 1732. Jeho soused ho na onen svět doprovodil o 9 let později. Kdo byl tento mladý zemřelý, že jej pohřbili na výsadním místě, v městském kostele? Vedle náhrobku kněze.

Je tu ještě jedna skutečnost. V roce 1787 byl starý hřbitov, rozkládající se kolem obou kaplických kostelů přemístěn za kapli sv. Josefa a sv. Barbory, tehdy bezpochyby až na hranici města. Jeden z těchto kamenů se mohl nacházet při venkovní zdi kostela a dovnitř byl pietně přestěhován právě při přesunu hřbitova.

Ať už v roce 1741 nebo 1787, mrtvému z Netolic se dostalo výsady mít náhrobek v chrámu Páně. Byl to kněz? Šlechtic? Voják? Rok 1741 znamenal pro rakousko-uherskou monarchii bouřlivé období, pruský král Fridrich II. v dubnu 1741 rozdrtil rakouskou armádu u Molvic, bavorský kurfiřt Karel Albrecht vtrhnul do Horních Rakous a odtud potom pokračoval do Čech a na podzim obsadil Prahu.

Celá vojenská operace začala v srpnu, ovšem do Čech se zřejmě armáda dostala až v říjnu. Pak smrt Jana Václava Spinky s tažením nemůže souviset.

Věc se jevila zajímavou. Velmi uctivý nápis a zmínka o Netoliích… Při hledání jména Spinka v historii jsme se tedy do Netolic obrátili. Netolice odpověděly, že jim ale není známo toto jméno, odkázali nás na archiv v Prachaticích. Tak se stalo a tentokrát přišla v pravdě nečekaná reakce!

V archivu v nedávné době právě dokončili výzkum dochovaných historických náhrobníků v netolických kostelích a ke konci roku se jej chystali vydat v tištěné podobě. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích, v jeho kapli sv. Barbory se naléze rodinná hrobka měšťanských erbovníků … Špinků z Helfenthalu. Překvapení bylo na obou stranách. Špinkové v Netolicích žili asi od roku 1650, tři generace mužů se vystřídaly na postech eggenberský úředník a hejtman netolického panství; primátor; a městský radní a písař. Poslední z nich, radní Václav Fr. Špinka z H. se 25. 11. 1727 oženil s vdovou Annou Sybillou Záhorkovou (Hurdomovou de Fohsa z Vodňan) a jejich jediný syn spatřil světlo světo (respektivě byl pokřtěn) 16. 10. 1928. Jeho jméno bylo Jan Nepomuk Václav Josef Pavel Špinka z Helfenthalu. Janova matka zemřela roku 1732, otec o dva roky později 1734 (ani jeden z nich nebyl starší 40 let). Osud syna městského radního byl už prvním městem dávno zapomenut… Všechno nasvědčuje tomu, že zemřel tady, v Kaplici. Jaké je ale vysvětlení tohoto podivného „příchodu“ do Kaplice?

Post scriptum: Úmrtní spis Johanna Spinkyv třeboňském archivu nedávno ověřila prachatická archivářka... Zjistila, že v matrice narozených, oddaných a zemřelých ve farnosti Kaplice vedené v letech 1724-1760 (inv. č. 4), se na str. 172 nalézá latinský zápis o úmrtí, resp. pohřbu: Dne 25. Augusty /srpna/ pohřben urozený mladík Joannes Spinka z Helfenthalu z Netolic, student v Kaplici, ve věku 12 let, pohřben u sv. Floriána. Zápis vlastní neobsahuje žádné další informace, farář bohužel tentokrát nepokládal za důležité zmínit se o příčině smrti ani o tom, kdo platil výlohy za pohřeb... a tak zatím zůstává jen na fantazii vysvětlení, proč byl mladičký sirotek urozené rodiny pohřben tady, daleko od domova a řekněme daleko od rodinné hrobky, kde byli pohřbeni jeho rodiče a příbuzní.