Všeobecné podmínky - elektrokola
Všeobecné podmínky užívání elektrokol

(dále jen „všeobecné podmínky“)

 

Provozovatel:

Město Kaplice,

Kulturní a informační centrum, Linecká 305, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941, DIČ: CZ00245941

 

Elektrokolo Lectron Voyager

Elektrokolo značky Lectron Voyager RS (17Ah) je majetkem provozovatele. Elektrokolo je homologované pro provoz na pozemních komunikacích s průměrným dojezdem 100 km a maximální povolenou dle pravidel silničního provozu.

Kdo může používat elektrokolo

Zákazník je oprávněn používat elektrokolo, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné podnájemní smlouvě na smluvenou dobu. Nedílnou součástí podnájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát podnajaté elektrokolo do užívání třetí osobě. Řídit elektrokolo je oprávněna vždy pouze osoba, která se provozovateli prokáže při uzavírání podnájemní smlouvy platným průkazem totožnosti.

Úhrada nájemného

Podmínkou pro uzavření podnájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“), a složení jistiny (dále jen „kauce“), jejíž výše je stanovena v souladu s ceníkem. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej.

Kauce

Kauce: Zákazník je povinen před uzavřením podnájemní smlouvy složit provozovateli v hotovosti částku představující kauci, jejíž výše je stanovena v ceníku. Provozovatel může kauci použít k úhradě nedoplatků na platbách, ke kterým je zákazník povinen vůči pronajímateli dle podnájemní smlouvy a na jejichž úhradu vznikne nárok z titulu uzavřené podnájemní smlouvy pronajímateli vůči zákazníkovi, jakož i k úhradě a/nebo nápravě škod vzniklých na elektrokole, jeho součástech či příslušenství, včetně všech škod vzniklých nadměrným opotřebením, pokud taková škoda vznikla v souvislosti s užíváním elektrokola. K tomu dává zákazník svůj výslovný souhlas podpisem podnájemní smlouvy. V případě, že nebude kauce postačovat k úhradě nedoplatků nebo k úhradě či nápravě vzniklých škod, zavazuje se zákazník rozdíl uhradit provozovateli nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů poté, co o to bude provozovatelem požádán. V případě, že zákazník elektrokolo řádně vrátí provozovateli bez poškození, a provozovateli nevznikne jiná pohledávka vůči zákazníkovi z titulu neuhrazených plateb, vrátí provozovatel zákazníkovi složenou kauci. Provozovatel vrátí složenou kauci zákazníkovi vždy v hotovosti.

Nájemné a kauce jsou splatné před převzetím elektrokola.

Baterie, světlomety, zámek, atd.

Provozovatel předá zákazníkovi elektrokolo spolu s plně nabitou baterií, předními a zadními světlomety a zámkem s klíčem. Zákazník je povinen vrátit provozovateli elektrokolo spolu s výše uvedenými věcmi a případně helmou, pokud byla též předmětem nájmu, v místě jeho převzetí, v dohodnutém termínu, čistý a ve stavu, který odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určen.

Překročení smluvené doby užívání

Při překročení smluvené doby užívání elektrokola se zavazuje zákazník doplatit nájemné, a to o částku odpovídající nájemnému (tj. ve výši dle ceníku) za dobu, po kterou měl zákazník elektrokolo ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.

Předčasné vrácení

Při předčasném vrácení elektrokola nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.

Ztráta či odcizení kola

Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení elektrokola. V případě krádeže nebo ztráty elektrokola je zákazník povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu. Tím není dotčeno ustanovení článku "Kauce" těchto všeobecných podmínek.

V případě, že dojde jednáním zákazníka k poškození elektrokola nebo jeho jednotlivé součásti či příslušenství, k jeho zničení či ztrátě, je zákazník povinen uhradit provozovateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením elektrokola nebo jeho jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Tím není dotčeno ustanovení článku "Kauce" těchto všeobecných podmínek.

V případě úplného znehodnocení elektrokola nebo jeho části či jeho ztrátě je zákazník povinen uhradit provozovateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty elektrokola nebo jeho nepoužitelné části. Tím není dotčeno ustanovení článku "Kauce" těchto všeobecných podmínek.

Zásady používání elektrokola:

Zákazník je povinen používat elektrokolo pouze k účelu, ke kterému je určen, přičemž je povinen dbát, aby nebyl poškozen událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno jezdit v terénu mimo pozemní komunikace, překračovat nejvyšší povolenou rychlost, porušovat pravidla silničního provozu a pravidla užívání, stanovená těmito všeobecnými podmínkami apod.).

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.

Osobní údaje

Zákazník souhlasí s tím, aby provozovatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování.

Zákazník dává provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných provozovateli při uzavírání podnájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany podnájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z podnájemní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání podnájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení podnájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem podnájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech provozovatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen zákazníka informovat.

Možnosti pořízení obrazových snímků aj.

Zákazník půjčovny bere na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazník souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách provozovaných Kulturním a informačním centrem Kaplice či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Kulturního a informačního centra Kaplice.