Všeobecné podmínky - elektroskútry
Všeobecné podmínky užívání elektroskútrů

(dále jen „všeobecné podmínky“)

 

Provozovatel:

Město Kaplice,

Kulturní a informační centrum, Linecká 305, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941, DIČ: CZ00245941

 

Elektroskútry společnosti E.on

Elektroskútr je vozidlo zařazené do kategorie L, druh MOTOCYKL. Provozovatel má elektroskútry v nájmu od společnosti E.on s možností podnajímat elektroskútry třetím osobám. Elektroskútr je homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích s průměrným dojezdem 40 km a maximální povolenou rychlostí 50km/h. Zákazníkem může být pouze osoba, která je držitelem platného, obecně závaznými právními předpisy požadovaného řidičského průkazu, který ji opravňuje k řízení elektroskútru.

Kdo může používat elektroskútr

Zákazník je oprávněn používat elektroskútr, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné podnájemní smlouvě na smluvenou dobu. Nedílnou součástí podnájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát podnajatý elektroskútr do užívání třetí osobě, není-li výslovně dohodnuto při uzavírání podnájemní smlouvy, že bude elektroskútr užíván dvěma osobami (zákazníkem a spolujezdcem). Řídit elektroskútr je oprávněna vždy pouze osoba, která se provozovateli prokáže při uzavírání podnájemní smlouvy platným, obecně závaznými právními předpisy požadovaným řidičským průkazem, který ji opravňuje k řízení elektroskútru. Zákazník, případně též spolujezdec je povinen po celou dobu užívání elektroskútru používat ochranou helmu. Na nájem a užívání ochranné helmy se tyto všeobecné podmínky použijí obdobně.

Podmínky zapůjčení

Podmínkou pro uzavření podnájemní smlouvy je předložení platného, obecně závaznými právními předpisy požadovaného řidičského průkazu, který zákazníka opravňuje k řízení elektroskútru, úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“), a složení jistiny (dále jen „kauce“), jejíž výše je stanovena v souladu s ceníkem. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej.

Kauce:

Zákazník je povinen před uzavřením podnájemní smlouvy složit provozovateli v hotovosti částku představující kauci, jejíž výše je stanovena v ceníku. Provozovatel může kauci použít k úhradě nedoplatků na platbách, ke kterým je zákazník povinen vůči pronajímateli dle podnájemní smlouvy ana jejichž úhradu vznikne nárokz titulu uzavřené podnájemní smlouvy pronajímateli vůči zákazníkovi, jakož i k úhradě a/nebo nápravě škod vzniklýchna elektroskútru, jeho součástech či příslušenství, včetně všech škod vzniklých nadměrným opotřebením, pokud taková škoda vznikla v souvislosti s užíváním elektroskútru. K tomu dává zákazník svůj výslovný souhlas podpisem podnájemní smlouvy. V případě, že nebude kauce postačovat k úhradě nedoplatků nebo k úhradě či nápravě vzniklých škod, zavazuje se zákazník rozdíl uhradit provozovateli nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů poté, co o to bude provozovatelem požádán. V případě, že zákazník elektroskútr řádně vrátí provozovateli bez poškození, a provozovateli nevznikne jiná pohledávka vůči zákazníkovi z titulu neuhrazených plateb, vrátí provozovatel zákazníkovi složenou kauci. Provozovatel vrátí složenou kauci zákazníkovi vždy v hotovosti.

Nájemné a kauce jsou splatné před převzetím elektroskútru.

Vrácení elektroskútru

Provozovatel předá zákazníkovi elektroskútr spolu s doklady nutnými pro řádný provoz elektroskútru po pozemních komunikacích. Zákazník je povinen vrátit provozovateli elektroskútr spolu s doklady a případně helmou, pokud byla též předmětem nájmu, v místě jeho převzetí, v dohodnutém termínu, čistý a ve stavu, který odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určen.

Překročení smluvené doby užívání

Při překročení smluvené doby užívání elektroskútru se zavazuje zákazník doplatit nájemné, a to o částku odpovídající nájemnému (tj. ve výši dle ceníku) za dobu, po kterou měl zákazník elektroskútr ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.

Předčasné vrácení

Při předčasném vrácení elektroskútru nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.

Ztráta či odcizení elektroskútru

Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení elektroskútru. V případě krádeže nebo ztráty elektroskútru je zákazník povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu. Tím není dotčeno ustanovení článku "Kauce" těchto všeobecných podmínek.

V případě, že dojde jednáním zákazníka k poškození elektroskútru nebo jeho jednotlivé součásti či příslušenství, k jeho zničení či ztrátě, je zákazník povinen uhradit provozovateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením elektroskútru nebo jeho jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Tím není dotčeno ustanovení článku "Kauce" těchto všeobecných podmínek.

V případě úplného znehodnocení elektroskútru nebo jeho části či jeho ztrátě je zákazník povinen uhradit provozovateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty elektroskútrunebo jeho nepoužitelné části. Tím není dotčeno ustanovení článku "Kauce" těchto všeobecných podmínek.

Zásady používání elektroskútru:

Zákazník je povinen používat elektroskútrpouze k účelu, ke kterému je určen, přičemž je povinen dbát, aby nebyl poškozen událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno jezdit v terénu mimo pozemní komunikace, překračovat nejvyšší povolenou rychlost, porušovat pravidla silničního provozu a pravidla užívání, stanovená těmito všeobecnými podmínkami apod.).

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.

Osobní údaje

Zákazník souhlasí s tím, aby provozovatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování.

Zákazník dává provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných provozovateli při uzavírání podnájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany podnájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z podnájemní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání podnájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení podnájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem podnájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech provozovatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen zákazníka informovat.

Zákazník půjčovny bere na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazník souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách provozovaných Kulturním a informačním centrem Kaplice či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Kulturního a informačního centra Kaplice